Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Treść

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "Wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie 3. architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej poniżej załącznik nr 1 


Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

-  drogą pocztową na adres: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
-  wysyłając informację e-mail na adres: kmichalowska@kzgrl.pl, sekretariat@kzgrl.pl, 
-  złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu ePUAP: /KZGRL/SkrytkaESP
-  osobiście w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, w godzinach urzędowania.


W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności.Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wzór wniosku (żądania) o zapewnienie dostępności cyfrowej poniżej załącznik nr 2

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij