bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony "Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamowieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej dnia 03.03.2016 r.,

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 08.03.2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

4. Załącznik nr 1. – formularz „OFERTA”,

5. Załącznik nr 2. – formularz „OŚWIADCZENIE” o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

6. Załącznik nr 3. – formularz „OŚWIADCZENIE” o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

7. Załącznik nr 4. – formularz „OŚWIADCZENIE” o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców/podanie nazw (firm) podwykonawców na którego zasoby,

8. Załącznik nr 5. – formularz „OŚWIADCZENIE” o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

9. Załącznik nr 6. – wzór umowy,

10. Załącznik nr 7. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

11. Załącznik nr 8. – regulamin Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego,

12. Załącznik nr 9. – wykaz odpadów przyjmowanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

13. Załącznik nr 10. – wykaz odpadów przyjmowanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

14. Załącznik nr 11. – ewidencja przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK;

15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 03.03.2016 17:25
Dokument oglądany razy: 1076
Podlega Ustawie