bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi dostarczania i odbioru przesyłek z siedziby Zamawiaj

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi dostarczania i odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie"
Zamawiający - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje że w dniu 10 grudnia 2018 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Ogłoszenie o zamówieniu Nr 659712-N-2018 z dnia 10.12.2018 r. pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi dostarczania i odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie ".
Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2018 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18 grudnia 2018 roku, o godz. 10:30
UWAGA!
Zamawiający w dniu 17 grudnia 2018 roku zamieścił na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1/Modyfikację treści SIWZ Nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, Zmodyfikowaną SIWZ  z dnia 17.12.2018 r., Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 i 7 do SIWZ z dnia 17.12.2018 r. 

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2018 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20 grudnia 2018 roku, o godz. 10:30
UWAGA!

Zamawiający w dniu 27 grudnia 2018 roku zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z dnia 27.12.2018 r.

UWAGA:

W dniu 31 grudnia 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Sprostowanie Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 27.12.2018 r.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf 
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ.pd
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc 
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf 
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf 
 9. Załącznik nr 4 do SIWZ.doc 
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf 
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf 
 13. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
 14. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf 
 15. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 
 16. Załącznik nr 8 do SIWZ.doc
 17. Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf 
 18. Załącznik nr 9 do SIWZ.doc

 19. Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 z dnia 17.12.2018 r.
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.12.2018 r.
 21. Zmodyfikowana SIWZ z dnia 17.12.2018 r.
 22. Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 17.12.2018 r.
 23. Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do SIWZ z dnia 17.12.2018 r.
 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 25. Sprostowanie Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 27.12.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronnie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1)       Administratorem Pana/Pani danych osobowych Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie z siedzibą przy ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie możesz się skontaktować w siedzibie firmy przy ul. 17 Stycznia 90 pok. 5 lub pod adresem e-mail: iod@kzgrl.pl. 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postępowań.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następnego, w którym było zakończone postępowanie. 
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
(ograniczone przez przepisy prawa – archiwum, okres wnoszenia roszczenia czy kontroli) lub ograniczenia przetwarzania. 
7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą , którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 10.12.2018 19:41
Dokument oglądany razy: 304
Podlega Ustawie