bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby KZGRL

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:


"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie"
Zamawiający - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje że w dniu 12 lutego 2019 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Ogłoszenie o zamówieniu Nr 512855-N- 2019 z dnia 12.02.2019 r. pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie ".

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2019 roku, do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 20 lutego 2019 roku, o godz. 10:30

UWAGA! 

Zamawiający w dniu 18 lutego 2019 roku zamieścił na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1/Modyfikację treści SIWZ Nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, Zmodyfikowaną SIWZ  z dnia 18.02.2019 r., Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do SIWZ z dnia 18.02.2019 r.   


UWAGA! 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! 


Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2019 roku, do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: w dniu 21 lutego 2019 roku, o godz. 10:30 

UWAGA!

Dnia 28 lutego 2019 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 lutego 2019 roku.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronnie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie z siedzibą przy ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie możesz się skontaktować w siedzibie firmy przy ul. 17 Stycznia 90 pok. 5 lub pod adresem e-mail: iod@kzgrl.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postepowań,
5)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następnego, w którym było zakończone postępowanie.
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ( ograniczone przez przepisy prawa – archiwum, okres wnoszenia roszczenia czy kontroli) lub ograniczenia przetwarzania,
7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu. pdf
2. SIWZ pdf
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ pdf
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ doc
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ pdf
6. Załącznik Nr 2 do SIWZ doc
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ pdf
8. Załącznik Nr 4 do SIWZ pdf
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ doc
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ pdf
11. Załącznik Nr 5 do SIWZ doc
12. Załącznik Nr 6 do SIWZ pdf
13. Załącznik Nr 6 do SIWZ doc
14. Załącznik Nr 7 do SIWZ pdf
15. Załącznik Nr 8 do SIWZ pdf
16. Załącznik Nr 8 do SIWZ doc
17. Załącznik Nr 9 do SIWZ pdf
18. Załącznik Nr 9 do SIWZ doc

19. Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 z dnia 18.02.2019 r.
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.02.2019 r. 
21. Zmodyfikowana SIWZ z dnia 18.02.2019 r. 
22. Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do SIWZ z dnia 18.02.2019 r.
23. Informacja z otwarcia ofert.
24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2019 r.

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 12.02.2019 14:44
Dokument oglądany razy: 320
Podlega Ustawie