Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Uchwała nr 2/2021

Szczegóły

jakiego organu Zarządu Związku

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała nr 2/2021

Zarządu Związku Międzygminnego „ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z siedzibą w Lesznie

z dnia 17 lutego  2021r.

                                                              

    §1

 

1. Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.)  i § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. c Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz art. 18-21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019 ze zm.), upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do:

 

- powoływania komisji  przetargowych do przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego, a w szczególności do dokonania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert a także do  dokonywania innych czynności, w tym czynności związanych z przygotowaniem  postępowania o udzielenie zamówienia.

- określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji
 przetargowej.

  -  do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.

 

2. Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. z 2020r. poz.1439 ze zm.) art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020r. poz.1219 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 9 i § 10 ust. 2 pkt. 1, lit.e Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. poz.8105), upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do:

 

     - sprawowania kontroli przestrzegania  i stosowania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach gmin uczestników Związku oraz do występowania z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta  Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

 - udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w sprawach określonych w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

 

3. Na podstawie art. 268 a kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 lit. g Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu  
    Leszczyńskiego w Lesznie oraz art.9 z b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.), upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do:

 

     -nakładania kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie zadań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

 

4.  Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713 ze zm.) art. 3 ust. 2 pkt 1-9, ustawy z  dnia 13 września 1996r. o czystości i porządku  w  gminach  (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm., ), § 12  ust.  3 Statutu Komunalnego Związku Gmin  Regionu  Leszczyńskiego w Lesznie), oraz zgodnie z art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do:

     - składania   oświadczeń woli w imieniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w sprawach dotyczących zawierania umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie zadań  statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

 

5.  Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2020 r. poz. 713  ze  zm.) oraz zgodnie z art. 95 i 96 Kodeksu Cywilnego

      Upoważnia się Pana Eugeniusza Karpińskiego Przewodniczącego Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w sprawach dotyczących:

1)    sporządzania, podpisywania i przesyłania elektronicznych  dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS.

2)     prowadzenia korespondencji z ZUS związanej ze sprawami dot. ubezpieczonych pracowników w związku z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zasiłkami  chorobowymi, macierzyńskimi, opiekuńczymi itp.

3)   sporządzania, podpisywania rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych

4)   potwierdzania informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie  odpadami komunalnymi

  Oraz do udzielania dalszych upoważnień pracownikom KZGRL w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie.

6.  Na podstawie art. 143 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U  z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), w związku z art. 6q ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.)  upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do:

      załatwiania spraw w zakresie ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń i upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych.

     

7. Na podstawie art. 143 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
      ( Dz. U.  z 2020    r. poz.1325.), w związku z art. 6q ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U.   z  2020 r. poz.1439.) oraz §12 Statutu Komunalnego Związku Gmin   Regionu Leszczyńskiego w Lesznie 

      upoważnia się  Przewodniczącego Zarządu Eugeniusza   Karpińskiego do  występowania do  organów administracji publicznej o podanie informacji o osobach   podlegających obowiązkom wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach w szczególności do  uzyskiwania danych z ewidencji ludności,  ze zbioru PESEL  z  ewidencji  wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

8. Na podstawie  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
     ( Dz.U. z 2020  r. poz.713 ze zm.) oraz zgodnie z art. 95 i  art.96 Kodeksu Cywilnego 

      upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Eugeniusza Karpińskiego do jednoosobowej     reprezentacji Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 5000,00 zł  i udzielania pracownikom KZGRL  dalszych upoważnień w tym zakresie.

9.   Na podstawie art. 143 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2020r. poz.1325.) w związku z art. 6q ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U.  z  2020 r. poz.1439 ze zm.) 

upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana  Eugeniusza Karpińskiego  do załatwiania spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, w szczególności do wydawania postanowień i decyzji.                                                                                                                                  
       

10.  Na podstawie art. 143 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. u.  z 2020 r. poz.1325 ze zm.) w związku z art. 6m. ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)   

        upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Pana Eugeniusza Karpińskiego do zawiadamiania właścicieli  nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w  związku z  ustaleniem nowej stawki opłaty.

 

11.   Na podstawie  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2020  r. poz.713 ze zm.) oraz zgodnie z art. 95 i  art.96 Kodeksu Cywilnego


         upoważnia się Przewodniczącego Zarządu  Pana  Eugeniusza Karpińskiego do reprezentowania  Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przed osobami fizycznymi i prawnymi w szczególności przed organami administracji państwowej, samorządowej, organami egzekucyjnymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i przed Krajową Izbą Odwoławczą  w  Warszawie, do udzielania dalszych upoważnień w zakresie o którym mowa  w niniejszym  ustępie, w tym szczególności pracownikom KZGRL .

 

  §2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie.                            

§3

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia  i zastępuje wcześniej podjęte uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnień Przewodniczącemu Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

 

 

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij