Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Uchwała nr 8/2021

Szczegóły

jakiego organu Zarządu Związku

z dnia

w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr 8/2021

Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022

               
 
Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) i § 2 ust. 2  uchwały Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala co następuje:
 

§ 1

Do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Międzygminnego na rok 2022 zobowiązani są: Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego. 

 

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. należy opracować zgodnie z:

a)      zasadami ustalonymi w uchwale Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;

b)     przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

c)      przepisami prawa określonymi w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.);

d)     warunkami porozumień i umów zawartych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,

e)      obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

 

§ 3

W celu opracowania projektu budżetu Związku Międzygminnego na rok 2022 , przyjmuje się następujące założenia:

a)      zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 30 września 2021 r. wraz z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zatrudnieniu w IV kwartale 2021r., 

b)     zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia w 2022 r. wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek organizacyjnych lub merytorycznych;

c)      wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. dla osób zatrudnionych na czas nieoznaczony powiększona o 10 %;

d)     wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. dla osób zatrudnionych na czas oznaczony powiększona o 10 %;

e)     wysokość nagród określonych w regulaminie wynagradzania pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uwzględniająca zatrudnienie na dzień 30 września 2021r. oraz planowane zwiększenia wynikające z potrzeb Związku Międzygminnego do wysokości 160 % miesięcznego wynagrodzenia;

f)       bazę wyjściową do planu na rok 2022 stanowią wydatki  bieżące i majątkowe poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do  30 września 2021 r. oraz planowane w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., tj. w okresie pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powiększone o wzrost wynikający z szacowanego wzrostu masy wytworzonych odpadów, uszczelnienia systemu oraz rozstrzygnięć przetargowych. W wydatkach bieżących należy uwzględnić planowane do realizacji przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022. Z wydatków bieżących należy wyłączyć: wydatki o charakterze jednorazowym, wydatki na zadania zakończone w 2021 r. (niewymagające kontynuacji w roku 2022) oraz wydatki bieżące i majątkowe stosownie do realizowanych zadań przez okres 12 miesięcy;

g)      ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2022 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia;

h)     wysokość wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stosownie do planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowego i bezosobowego funduszu płac;

i)       wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022.  

 

§ 4

1.      Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

2.      W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów podając ich szczegółową kalkulację.

3.      Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.

4.      Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania konieczne wynikające z przesłanek prawnych i merytorycznych prowadzonej działalności statutowej.

 

§ 5

1.      Zobowiązuje się kierowników poszczególnych Referatów Związku Międzygminnego do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych wg wzorów stanowiących załącznik Nr 1 –  3 tj.

-   załącznik Nr 1 - projekt planu dochodów,

-   załącznik Nr 2 - projekt planu wydatków,

-   załącznik Nr 3 - projekt wykazu zadań majątkowych.

2.      Łącznie z formularzami wymienionymi w ust. 1 należy przedłożyć szczegółowe uzasadnienie opisowe planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zadań majątkowych.

3.      Materiały do projektu budżetu należy złożyć w Sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w terminie do dnia 21 października 2021 r.

 

§ 6

Główny księgowy Związku Międzygminnego do dnia 31 października 2021 r. opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, w oparciu o które sporządza założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku                                           -  …………….…………………

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu                                   -  …………………………………

 

 

 

Członek Zarządu Związku                                                         -   …..……................................

 

 

 

Członek Zarządu Związku                                                         -   …..……................................

 

 

 

Członek Zarządu Związku                                                         -   …..……................................

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij