Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r.

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 7363

Treść

UCHWAŁA NR XLV/2/2022

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

z dnia 20 września 2022 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6 r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ) oraz § 8 ust. 6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8105), po zasięgnięciu opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,  uchwala się co następuje:

 

§1. Niniejsza uchwała ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1.      Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera się  w ilości nieograniczonej następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)     niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień;

2)     selektywnie zbierane odpady komunalne:

a)      bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z budynków wielolokalowych                         w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień,

b)     papier i tektura (makulatura)– nie rzadziej niż raz  w miesiącu,

c)      tworzywa sztuczne i metal oraz opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d)     szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

e)     meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej  niż dwa razy w roku,

f)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy w roku,

g)      popiół z palenisk domowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Odpady wymienione w pkt  2 mogą być również odbierane za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

2.      Za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)     w ilości nieograniczonej:

a)      przeterminowane leki,

b)     chemikalia,

c)      odpady niebezpieczne,

d)     zużyte baterie i akumulatory,

e)     tekstylia i odzież,

f)       odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                              i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                            i strzykawki;

2)     w ilości ograniczonej:

a)      odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca rocznie,

b)     zużyte opony – jednorazowo w ilości do 4 szt.

 

3.      Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbiera się w ilości nieograniczonej następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)     niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2)     selektywnie zbierane odpady komunalne:

a)      bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b)     papier i tektura (makulatura) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c)      tworzywa sztuczne i metal oraz opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d)     szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu,   

e)     popiół z palenisk domowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

Odpady wymienione w pkt 2 mogą być również odbierane za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.      Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbiera się za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)     w ilości nieograniczonej:

a)      meble i odpady wielkogabarytowe,

b)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c)      przeterminowane leki,

d)     chemikalia,

e)     odpady niebezpieczne,

f)       zużyte baterie i akumulatory,

g)      tekstylia i odzież,

h)     odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                              i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                            i strzykawki;

2)     w ilości ograniczonej :

a)      odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 100 kg rocznie na jeden domek letniskowy,

b)     zużyte opony – jednorazowo  w ilości do 4 szt.

 

5.      Informacje dotyczące punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym adresów i godzin otwarcia podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz Gmin – uczestników Związku.

6.      Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Związek wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz pojemniki do zbierania popiołu z palenisk domowych.

§2. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 

1.      Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłasza powyższy fakt w formie telefonicznej lub pisemnej do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów określonego w dostarczonym harmonogramie lub do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@kzgrl.pl), telefonicznie (65 540 77 93) lub osobiście w siedzibie Związku.

2.      Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego, adres nieruchomości oraz opis i datę niewłaściwego świadczenia usług. Do zgłoszenia mogą zostać dołączone dowody w postaci zdjęć i oświadczeń innych świadków zdarzenia.

3.      Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4.      Zgłoszenia kierowane do Związku po terminie określonym w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

5.      Po wpływie zgłoszenia pracownicy Biura Związku w terminie miesiąca wyjaśnią zdarzenie, działanie lub zaniechanie będące przedmiotem zgłoszenia z odbierającym odpady przedsiębiorcą lub prowadzącym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.                       O sposobie załatwienia zgłoszenia informują zgłaszającego.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/2/2020  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r.  poz. 3843).

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij